blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Kako funkcionira sploh avstrijska narodna banka?

Uvod

V zadnjih dneh se je veliko razpravljalo o bodočem novem vodstvu avstrijske narodne banke. Ministrski svet je odločil, da bo narodno banko vodil Harald Mahrer, trenutni šef avstrijske gospodarske zbornice. Mahrer bo postal predsednik tako imenovanega generalnega sveta banke (nemško Generalrat), kateremu trenutno predseduje Claus Raidl.

Kot bodoči predsednik avstrijske narodne banke bo Mahrer poleg direktorija (direktorij vodi trenutno guverner Nowotny, v bodočnosti pa bi ga naj vodil gospod Holzmann) pristojen za vodenje in upravo banke.


V čigavi lasti je avstrijska narodna banka?

Edini delničar narodne banke je avstrijska Zveza (glej  § 9 NBG – zakon o narodni banki). Pravice delničarja upravlja za Zvezo ministrstvo za finance. Narodna banka je tradicionalna ustanova; njeni pričetki segajo v leto 1816 (!!).

Predsednik svetuje direktoriju pri poslovodstvu in denarni politiki in nadzoruje tiste posle, ki ne padejo v pristojnost sistema evropskih centralnih bank. To pa pomeni, da je narodna banka kar precej odvisna od evropske centralne banke (ECB).


Kako je sestavljen direktorij?

Direktorij sestavljata guverner (trenutno Nowotny), vice-guverner (trenutno Ittner) ter dva dodatna člana. Člane direktorija imenuje zvezni predsednik na predlog zvezne vlade. Direktorij se imenuje za dobo 6-ih let; ponovno imenovanje je možno. Guverner je vrhu tega član sveta Evropske centralne banke (ECB). V tej funkciji kot član ECB ni podvržen navodilom narodne banke.

Da zadeve bolje razumemo, moramo na tem mestu razjasniti par pojmov na evropskem nivoju.


Kaj je Evropska centralna banka ?

Evropska centralna banka (ECB), ki je tudi organ EU, je centralna banka 19 držav Evropske unije, ki so sprejele evro. Njena glavna naloga je ohranjati stabilnost cen v evroobmočju in s tem vzdrževati kupno moč enotne valute. ECB je bila ustanovljena leta 1998 in deluje kot pravna oseba po mednarodnem javnem pravu. Evropski centralni banki trenutno predseduje Italijan Mario Draghi.


Kaj je sedaj Evropski sistem centralnih bank (ESCB)?

Ta centralni sistem sestavljajo že omenjena evropska centralna banka (ECB) ter nacionalne centralne banke vseh držav članic EU, ne glede na to, ali so te države sprejele evro ali ne (zato ESCB-ja ne smemo zamenjati z Eurosistemom)


Kaj je Eurosistem?

Eurosistem sestavljajo evropska centralna banka (ECB) ter nacionalne centralne banke tistih držav članic EU, ki so sprejele evro.


Kaj je delokrog predsednika narodne banke ter generalnega sveta?

Vrnimo se nazaj k avstrijski narodni banki. Predsednik avstrijske narodne banke vodi predsedstvo v generalni skupščini, ki se izpelje vsako leto – in sicer v prvem polletju leta. Direktorij (s guvernerjem na vrhu), katerega ne smemo zamenjati z generalnim svetom, je pristojen za vse posle, ki padejo v delokrog ESCB-ja.

Generalni svet, kateremu predseduje predsednik narodne banke (v bodočnosti Mahrer), sestavljajo poleg predsednika še podpredsednik ter 8 dodatnih članov. Vse člane imenuje zvezna vlada in sicer za dobo 5-ih let; ponovno imenovanje je možno.


Kolikokrat imata generalni svet in direktorij skupne seje?

Predpisanih je vsaj 4 skupnih sej letno. Generalni svet soodloča pri vzpostavitvi oz razpustu delovnih področij, poslovnih enot narodne banke, pri nakupu oz prodaji udeležb, pri imenovanju menedžmenta, pri zasedbi nadzornega sveta in poslovodečih organov družb, pri katerih je udeležena narodna banka.


Kaj spada v izključno kompetenco generalnega sveta?

Generalni svet sklepa o predlogih za imenovanje članov direkorija. Ti predlogi se posredujejo zvezni vladi; imenovanje članov pa opravi zvezni predsednik. Vrhu tega je generalni svet pristojen za sklepanje o plačah, penzijah delojemalcev, za sklepanje pogodb s člani direktorija, prav tako seveda za poslovnike generalnega sveta samega in direktorija in je seveda pristojen tudi za splošno poslovno politiko narodne banke.


Kdo lahko postane član generalnega sveta?

Avstrijski državljani, ki imajo pravico, da se jih izvoli v državni zbor (parlament). Faktično postane torej lahko vsaka Avstrijka/Avstrijec član tega generalnega sveta. V praksi pa se izberejo vodeče osebnosti gospodarstva ter absolventi gospodarskih oz. pravnih ved. Zvezni, deželni oz. EU-uradniki ter člani avstrijskega parlamenta, zveznega sveta, deželnega zbora, evropskega parlamenta, zvezne vlade, deželne vlade in evropske komisije NE smejo biti člani generalnega sveta. Izjema so univerzitetni profesorji pravnih in gospodarskih ved, ki so sicer uradniki, a so kljub temu lahko člani generalnega sveta.


Kake so plače članov generalnega sveta?

Predsednik in podpredsednik dobivata odškodnino, katero določi generalna skupščina. Ostali člani generalnega sveta delujejo častno, povrnejo se jim pa potni stroški. Generalni svet kot tak ima mesečne seje; za sklepčnost je - vključno s predsednikom – potrebna navzočnost vsaj 5-ih članov; sklepa se z navadno večino;pri enakem številu glasov odloča glas predsednika.


Povzetek: Generalni svet kontrolira avstrijsko narodno banko, banko kot tako pa vodi direktorij.