Opravljenje storitev v Avstriji

Storitve so obrtniške, trgovske in rokodelske storitve ter storitve prostih poklicev, ki jih državljan članice ES/EGP ali pravna oseba s sedežem v državi članici ES/EGP opravlja začasno in proti plačilu v drugi državi članici.

Začasna narava: Ali je dejavnost začasna, se določa na podlagi pogostosti, rednega ponavljanja in stalnosti dejavnosti za vsak primer posebej. Trajanje začasnega obdobja ni točno določeno in se v vsakem primeru določa posebej glede na vsebino posameznega primera, ob vsebinskem gledanju primera, in ne npr. po formalnih kriterijih. Če dejavnost ni začasne narave, je v Avstriji treba ustanoviti podružnico/podjetje.

Z davčnega vidika je lahko tudi v primeru začasnega opravljanja storitev izpolnjen pogoj »stalne poslovne enote«. Poslovna enota je zavezana, da v kraju, v katerem se nahaja, obdavči dohodek. Davčna vprašanja je potrebno posebej preučiti.

 

Priglasitev opravljanja storitev (Dienstleistungsanzeige):

Pred začetkom izvajanja storitev je treba priglasiti opravljanje storitev (Dienstleistungsanzeige), če storitve v skladu z avstrijsko zakonodajo sodijo med regulirane obrti/dejavnosti. To so skoraj vse obrtniške dejavnosti (Priloga 1) ali delno regulirane dejavnosti. Možno je priglasiti tudi več dejavnosti hkrati. Priglasitev velja 1 leto. V postopku je treba izkazati, da je dejavnost, ki se priglaša, regulirana dejavnost tudi v Sloveniji ali da podjetje v Sloveniji opravlja dejavnost, ki jo priglaša, že najmanj 1 leto v zadnjih 10 letih.


Pristojni organ:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
e-pošta: post.i5a@bmdw.gv.at
spletno mesto: https://www.bmdw.gv.at/


Priloge, ki jih je potrebno priložiti priglasitvi dejavnosti:

 • EU-potrdilo v skladu s točko b, 2. odstavka, 7. člena direktive 2005/36/ES
 • izpisek iz AJPES-a,
 • potrdilo o dosedanjem delovanju v dejavnosti, ki se priglaša,
 • za zakonitega zastopnika: potrdilo o državljanstvu in potrdilo o poklicni izobrazbi
 • za gradbeništvo v skladu s 5. točko 94. člena GewO (»Baumeistertätigkeit«) je dodatno potrebna zavarovalna polica (v angleškem jeziku).

 

Napotitev delavcev:

Podjetje lahko začasno napoti redno zaposlene sodelavce. Priglasitev se opravi elektronsko preko obrazca ZKO 3 (z naročnikom je sklenjena podjemna pogodba) ali ZKO4 (posojanje delovne sile) pred začetkom del. Spremembe je potrebno javiti na ZKO. Napoteni delavec in slovenski delodajalec morata skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi ali zaposlitveni list (»Dienstzettel«), v katerem so določene pravice delavca za čas napotitve.


Pristojni organ:

Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen und die Kontrolle illegaler Beschäftigung,
e- pošta: post.zko@bmf.gv.at
spletno mesto: https://www.bmf.gv.at


Dokumenti, ki morajo biti na razpolago v primeru nadzora za vse priglašene delavce, v nemškem jeziku, so:

Za podjetje:

 • priglasitev v skladu s § 373 a GewO 1994 in
 • izpisek iz Ajpesa.

Za delavce:

 • A1 obrazec
 • priglasitev ZKO3/ZKO4
 • dovoljenje za zaposlitev delavcev v domači državi (npr. delovno dovoljenje/viza za Slovenijo ipd.),
 • delovna pogodba (lahko v angleškem jeziku)
 • zaposlitveni list ali aneks, ki določa pravice delavca za časa napotitve
 • plačilna lista
 • potrdilo o plačilu/nakazilu plače delavcu
 • popis ur
 • dokumentacija v zvezi z razporeditvijo delavca v avstrijsko kolektivno pogodbo
 • dokumentacija v zvezi s plačo (Lohnaufzeichnungen)

Delavce, ki so državljani »tretjih držav«, so redno zaposleni in imajo urejen status v RS, je mogoče napotiti. Pridobiti je treba potrdilo o napotitvi. Obstajajo omejitve v zvezi s posojanjem delovne sile.

Več informacij najdete tudi na sledečem spletnem mestu: http://www.napotenidelavci.si/sl/.

 

Plača, prejemki in druge pravice:

Napotenim delavcem pripadajo plača, prejemki, plačilo nadur, odmor in počitek ter druge pravice v skladu s kolektivno pogodbo, ki velja za določeno delo, ki ga delavec opravlja v Avstriji. Na področju gradbeništva je treba plačati prispevke v avstrijski Sklad za dopuste in odpravnine gradbenih delavcev (BUAK). Prispevke lahko koristi le delavec.

Prispevki za socialno zavarovanje in pokojnino se za napotene delavce plačujejo v Sloveniji, če je delavec napoten do 2 leti.

Če slovensko podjetje redno opravlja storitve za določenega avstrijskega naročnika, če je delavec vključen v organizacijo naročnika in če je od naročnika gospodarsko odvisen, se šteje, da je sklenjeno delovno razmerje z avstrijskim naročnikom in se prispevki plačujejo v Avstriji.

 

Nekaj najpogostejših vprašanj:

Opravljanje storitev avstrijskemu zavezancu za DDV: Obveznost za plačilo preide na prejemnika storitve. Slovensko podjetje odgovarja za DDV. »Kdor izkazuje DDV, ga tudi dolguje«.

Opravljanje storitev avstrijskemu zasebniku: Obveznost plačila DDV ostane pri slovenskem podjetju. Slovensko podjetje se mora registrirati za DDV.

Za pridobitev davčne številke v Avstriji je pristojen finančni urad: Finanzamt Graz-Stadt, Conrad von Hötzendorf-Straße 14-18, A-8018 Graz

Vprašanje plačila dohodnine je v razmerju med Avstrijo in Slovenijo urejeno s Sporazumom o preprečevanju dvojnega obdavčevanja. Priporočamo, da se o davčnih vprašanjih posvetujete s strokovnjakom.